Promocja zdrowia

7.jpg

 

Zadania  Promocji Zdrowia:

  • koordynowanie, monitorowanie realizowanych interwencji programowych i nieprogramowychz zakresu profilaktyki i promocji zdrowia:
  • organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych związanych z realizacją programów i innych działań prozdrowotnych;
  • prowadzenie poradnictwa metodycznego orazudostępnianie materiałów oświatowo – zdrowotnych ,pomocy dydaktycznych placówkom oświatowo-wychowawczym, podmiotom leczniczym:
  • inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalności z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w wybranych środowiskach

 

Zagadnienia  problemowe realizowane przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Bielsku Podlaskim  dotyczą: